cá độ trực tuyến ở việt nam娱乐ký hiệu các tập hợp số

cá độ trực tuyến ở việt nam娱乐ký hiệu các tập hợp số

发布者:wangshifu3389 发布时间: 2024-04-11

**Ký hiệu các Tập Hợp Số**

**Mở đầu**

Trong toán học, việc phân loại và biểu diễn các tập hợp số đóng vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu các tính chất của chúng. Các ký hiệu được sử dụng để biểu thị các tập hợp này cung cấp một hệ thống rõ ràng và chính xác để xác định các loại số khác nhau.

**1. Tập Hợp Số Tự Nhiên**

* Ký hiệu: N

* Bao gồm: {1, 2, 3, 4, 5, ...}

* Mô tả: Các số nguyên dương bắt đầu từ 1.

**2. Tập Hợp Số Nguyên**

* Ký hiệu: Z

* Bao gồm: {...,-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3,...}

* Mô tả: Các số nguyên, bao gồm số nguyên dương, số nguyên âm và số 0.

**3. Tập Hợp Số Hữu Tỉ**

* Ký hiệu: Q

* Bao gồm: {p/q | p, q là số nguyên, q khác 0}

* Mô tả: Các số có thể được biểu diễn dưới dạng phân số p/q, trong đó p là tử số và q là mẫu số.

**4. Tập Hợp Số Thập Phân**

* Ký hiệu: D

* Bao gồm: {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0.1,0.2,0.3, ...}

* Mô tả: Các số có thể được viết ở dạng thập phân, bao gồm cả phần nguyên và phần thập phân.

**5. Tập Hợp Số Thực**

* Ký hiệu: R

* Bao gồm: D ∪ {số vô tỉ}

* Mô tả: Bao gồm tất cả các số thập phân, cả hữu hạn và vô hạn, cũng như các số vô tỉ không thể được biểu diễn dưới dạng phân số.

**6. Tập Hợp Số Phức**

* Ký hiệu: C

* Bao gồm: {a+bi | a, b là số thực}

* Mô tả: Các số bao gồm cả phần thực (a) và phần ảo (bi), trong đó b là một đơn vị ảo thỏa mãn i² = -1.

**7. Tập Hợp Số Âm**

* Ký hiệu: -N

* Bao gồm: {...,-3, -2, -1}

* Mô tả: Các số nguyên âm.

**8. Tập Hợp Số Dương**

* Ký hiệu: +N

* Bao gồm: {1, 2, 3, ...}

* Mô tả: Các số nguyên dương.

**9. Tập Hợp Số Nguyên Không Âm**

* Ký hiệu: N⁰

* Bao gồm: {0, 1, 2, 3, ...}

* Mô tả: Các số nguyên không âm, bao gồm cả số 0.

**10. Tập Hợp Số Nguyên Không Dương**

* Ký hiệu: -N⁰

* Bao gồm: {...,-2, -1, 0}

* Mô tả: Các số nguyên không dương, bao gồm cả số 0.

**11. Tập Hợp Số Hữu Tỉ Không Âm**

* Ký hiệu: Q⁰

* Bao gồm: {0, 1/2, 1, 3/4, 2, ...}

* Mô tả: Các số hữu tỉ không âm, bao gồm cả số 0.

**12. Tập Hợp Số Hữu Tỉ Không Dương**

* Ký hiệu: -Q⁰

* Bao gồm: {...,-2, -1, -3/4, -1/2, 0}

* Mô tả: Các số hữu tỉ không dương, bao gồm cả số 0.

**13. Tập Hợp Số Thập Phân Không Âm**

* Ký hiệu: D⁰

* Bao gồm: {0, 0.1, 0.2, 0.3, ...}

* Mô tả: Các số thập phân không âm, bao gồm cả số 0.

**14. Tập Hợp Số Thập Phân Không Dương**

* Ký hiệu: -D⁰

* Bao gồm: {...,-2, -1, -3/4, -1/2, 0}

* Mô tả: Các số thập phân không dương, bao gồm cả số 0.

**15. Tập Hợp Số Thực Không Âm**

* Ký hiệu: R⁰

* Bao gồm: {0, 1, 2, 3, ...}

ký hiệu các tập hợp số

* Mô tả: Bao gồm tất cả các số thực không âm, bao gồm cả số 0.

**16. Tập Hợp Số Thực Không Dương**

* Ký hiệu: -R⁰

* Bao gồm: {...,-2, -1, 0}

* Mô tả: Bao gồm tất cả các số thực không dương, bao gồm cả số 0.

**17. Tập Hợp Số Rỗng**

* Ký hiệu: Ø

* Bao gồm: {}

ký hiệu các tập hợp số

* Mô tả: Tập hợp không chứa phần tử nào.

**18. Tập Hợp Số Vô Hạn**

* Ký hiệu: ∞

* Mô tả: Tập hợp có số lượng phần tử vô hạn.

**19. Tập Hợp Số Nhỏ Hơn**

* Ký hiệu: <

* Mô tả: Tập hợp các số nhỏ hơn một số đã cho.

ký hiệu các tập hợp số

**20. Tập Hợp Số Lớn Hơn**

* Ký hiệu: >

* Mô tả: Tập hợp các số lớn hơn một số đã cho.